Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky

Používáním DGF-NEWS souhlasíte s podmínkami uvedenými níže. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše webové stránky ani služby.

Obsah

Veškerý obsah poskytovaný na DGF-NEWS slouží pouze pro informační účely. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webovou stránku nebo informace, produkty, služby nebo související grafiku obsaženou na webu pro jakýkoli účel. Jakékoli spoléhání se na takové informace je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

Použít licenci

Je uděleno povolení k dočasnému stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) na DGF-NEWS pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:

 • upravovat nebo kopírovat materiály;
 • používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční);
 • pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na DGF-NEWS;
 • odstranit z materiálů všechna autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy; nebo
 • přenést materiály na jinou osobu nebo 'zrcadlit' materiály na jakýkoli jiný server.

Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, a může být kdykoli ukončena ze strany DGF-NEWS. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve vašem vlastnictví, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

Chování uživatele

Používáním našich webových stránek nebo služeb souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy. Kromě toho souhlasíte, že nebudete:

 • nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážlivý, narušující soukromí jiného, ​​nenávistný nebo rasově, etnicky nebo jinak nevhodný;
 • nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany;
 • nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;
 • narušovat nebo narušovat DGF-NEWS nebo servery či sítě připojené k DGF-NEWS nebo neuposlechnout jakýchkoli pokynů, zásad nebo nařízení sítí připojených k DGF-NEWS;
 • používat robota, pavouka, aplikaci pro vyhledávání/načítání stránek nebo jiné manuální nebo automatické zařízení nebo proces k načítání, indexování, „dolování dat“ nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci DGF-NEWS nebo jejího obsahu;
 • sbírat nebo shromažďovat informace o uživatelích DGF-NEWS bez jejich výslovného souhlasu;
 • vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat své spojení s osobou nebo subjektem;
 • falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem maskování původu jakéhokoli obsahu přenášeného prostřednictvím DGF-NEWS;
 • nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakoukoli nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, „nevyžádanou poštu“, „spam“, „řetězové dopisy“, „pyramidová schémata“ nebo jakoukoli jinou formu žádostí; nebo
 • zapojit se do jakéhokoli jiného jednání, které omezuje nebo brání jakékoli jiné osobě v používání nebo užívání DGF-NEWS nebo které podle úsudku DGF-NEWS vystavuje DGF-NEWS nebo kteréhokoli z jejích zákazníků nebo dodavatelů jakékoli odpovědnosti nebo újmě jakéhokoli typu .

Odkazy

DGF-NEWS může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou ve vlastnictví ani pod kontrolou DGF-NEWS. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že DGF-NEWS nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajnou způsobenou v souvislosti s použitím nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakýchkoli takových webových stránek nebo služeb.Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost DGF-NEWS a její přidružené společnosti, úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a poskytovatele licencí před a proti jakýmkoli nárokům, závazkům, škodám, ztrátám, nákladům, výdajům nebo poplatkům (včetně přiměřených poplatky za právní zastoupení), které mohou těmto stranám vzniknout v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek (nebo kohokoli, kdo používá váš účet).

Zřeknutí se záruk

DGF-NEWS je poskytován „tak, jak je“ a „jak je dostupný“. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, pokud jde o provoz DGF-NEWS nebo informace, obsah, materiály nebo produkty obsažené na DGF-NEWS. Výslovně souhlasíte s tím, že používání DGF-NEWS je na vaše výhradní riziko. V plném rozsahu povoleném platnými zákony se zříkáme všech záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Nezaručujeme, že DGF-NEWS, její servery nebo e-maily od nás zaslané neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. Neneseme odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu vyplývající z používání DGF-NEWS, včetně, ale bez omezení na, přímých, nepřímých, náhodných, represivních a následných škod.

Omezení odpovědnosti

Společnost DGF-NEWS ani její přidružené společnosti, vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci nebo poskytovatelé licencí nenesou v žádném případě odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo jakkoli související s používáním DGF- NEWS nebo se zpožděním nebo nemožností používat DGF-NEWS nebo pro jakékoli informace, produkty a služby získané prostřednictvím DGF-NEWS nebo jinak vyplývající z používání DGF-NEWS, ať už na základě smlouvy, deliktu, objektivní odpovědnosti, nebo jinak, a to i v případě, že společnost DGF-NEWS nebo kterákoli z jejích přidružených společností, funkcionářů, ředitelů, zaměstnanců, zástupců nebo poskytovatelů licencí byla upozorněna na možnost vzniku škod. Protože některé státy/jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

Ukončení

Společnost DGF-NEWS může kdykoli ukončit váš přístup ke všem nebo jakékoli části DGF-NEWS, s uvedením důvodu nebo bez něj, s upozorněním nebo bez něj, s okamžitou platností. Pokud si přejete ukončit tuto smlouvu nebo svůj účet DGF-NEWS (pokud jej máte), můžete jednoduše přestat používat DGF-NEWS. Všechna ustanovení těchto podmínek, která by ze své podstaty měla přežít ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Německa, aniž by uváděly v platnost jakékoli zásady kolize právních předpisů. Souhlasíte s tím, že jakákoli žaloba ze zákona nebo spravedlnosti vyplývající z těchto podmínek nebo DGF-NEWS nebo související s těmito podmínkami nebo DGF-NEWS bude podána pouze u státních nebo federálních soudů umístěných v Německu a tímto souhlasíte a podřídíte se osobní jurisdikci těchto soudů. pro účely soudního sporu o jakékoli takové žalobě.

Změny těchto podmínek

Společnost DGF-NEWS si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit tyto podmínky a ustanovení zveřejněním upravených podmínek na DGF-NEWS. Vaše další používání DGF-NEWS vyjadřuje váš souhlas s upravenými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek nebo s jakýmikoli budoucími podmínkami, nesmíte používat DGF-NEWS ani k nim mít přístup.

Celý souhlas

Tyto smluvní podmínky spolu se Zásadami ochrany osobních údajů DGF-NEWS a jakýmikoli dalšími pokyny, pravidly nebo podmínkami zveřejněnými v souvislosti s DGF-NEWS tvoří úplnou dohodu mezi vámi a DGF-NEWS a řídí vaše používání DGF-NEWS a nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi vámi a společností DGF-NEWS (včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli předchozích verzí těchto podmínek).

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto podmínkám, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Napište Nám

Pokud Hledáte Dobrý Smích Nebo Se Chcete Vrhnout Do Světa Historie Kina, Je To Místo Pro Vás

Kontaktujte Nás